MULTIPLE CHOICE

 

Chọn câu trả lời đúng trong 4 đáp án cho sẵn

 

Lưu ý:

Câu hỏi xuất hiện theo thứ tự , nói cách khác , phần trả lời câu 2 sẽ nằm sau phần trả lời câu 1 trong bài đọc.

Chiến lược:

  1. Gạch chân từ khóa trong câu hỏi.
  2. Xác định vị trí thông tin có trong bài đọc thông qua các từ khóa đã xác định. Lưu ý , sử dụng kỹ năng Scanning .
  3. Xác định và gạch chân các từ khóa có sẵn trong câu trả lời và cố gắng hiểu các đáp án đó (re-phrase )

Đọc kỹ đoạn thông tin đã xác định được thật kỹ và đối chiếu với các đáp án. Lưu ý, nên áp dụng phương pháp loại trừ nếu các đáp án quá giống nhau.

 

Ví dụ: Choose the correct letter A , B , C or D. 

What does the writer say about the environmental impact of the work at Lake Magadi?

  1. It has little effect on the area.
  2. It has been going on too long.
  3. It has been well - planned.
  4. It causes harm to the birds.

For more than 60 years, the Magadi Soda Company has been taking soda ash from Lake Magadi , South west of Nairobi, Kenya. The operation was set up without particular Consideration for the natural environment but, over the years, it has proved harmless. The factory and town which might cause disturbance are located out of the way, about 15 kilometers from the area most densely populated by birds. The factory effluent consists only of returning lake water , and the gaseous emissions are only carbon dioxide and water.

 

Các bước làm bài:

1. Xác định từ khóa trong câu hỏi : “ environmental impact ” ; “ work” và “ Lake Magadi”

 

2. Xác định đoạn thông tin : Ngay trong câu đầu tiên ta thấy có từ “Lake Magadi”. Qua câu thứ 2 ta thấy “the operation”

 

3. Quay lại các đáp án cho sẵn, ta xác định từ khóa ở các đáp án đó.

• Đáp án A: little effect

• Đáp án B: going on too long

• Đáp án C: well planned

• Đáp án D: cause harm to bird

 

4. Đọc kỹ đoạn thông tin đã xác định được: “ Hơn 60 năm, Công ty Magadi Soda đã lấy đi soda ash từ hồ Magadi . . . Sự khai thác này (the operation) đã được diễn ra mà không có bất cứ sự quan tâm nào đến môi trường, NHƯNG , những năm qua, nó đã chứng minh VÔ HẠI.”

 

5. So sánh với các đáp án đã cho , thì đáp án A chuẩn nhất. Nhưng để chắc chắn, hãy tiếp tục đối chiếu với các đáp án còn lại.

Đáp án B: Tác giả có đề cập đến quãng thời gian 60 năm, nhưng hoàn toàn không nói đến việc nó dài hay ngắn.

Đáp án C: Không có thông tin về việc well - planned

Đáp án D: Tác giả có đề cập đến “ bird”, nhưng không nhắc đến việc làm hại đến chúng.

 

 


(*) Xem thêm: